UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2020 9:00

UCZNIOWIE Z PASJĄ

POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY

Tegoroczna wymiana szkolna z uczniami i nauczycielami z Bad Wörishofen według nas, jej uczestników, minęła niezwykle szybko. A to za sprawą czasu, który nieubłagalnie pędził, my czuliśmy się ze sobą fantastycznie i staraliśmy się szanować każdą chwilę spędzoną razem.

Czytaj więcej...

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami.

Codziennie od 8.00 do 13.00

Do pedagoga należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów, rodziców, nauczycieli.
 4. Podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, praca z rodzicami i nauczycielami.
 5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia.
 7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Realizacja zadań psychologicznych, a w szczególności:
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów i diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działań profilaktycznych, mediacji i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 • Wspieranie wychowawców klas oraz klasowych zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych wdziałaniach profilaktyki i wychowawczych wynikających z programu wychowawczego profilaktyki

Jakimi osobami zajmuje się pedagog?

1. Z problemami zdrowotnymi 9z grup dyspanseryjnych),

 • Z zaburzeniami parcjalnymi(deficytami rozwoju),
 • obniżonym rozwoju intelektualnym,
 • zaburzeniach w zachowaniu (agresywnymi i nadpobudliwymi, zahamowanymi, wycofanymi, zamkniętymi w sobie),
 • Niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi,
 • Wybitnie zdolnymi,
 • Leworęcznymi,
 • Po ucieczce z domu.

2. Nie akceptowanymi przez rodzica(-ów),

 • Z rodzin zastępczych,
 • Z rodzin niepełnych,
 • Z rodzin rozbitych (rozwód, separacja, porzucenie, odejście rodzica),
 • Z rodzin zrekonstruowanych,
 • Z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo (prostytucja, demoralizacja, nieudolność wychowawcza, alkoholizm, narkomania),
 • Z rodzin wielodzietnych,
 • Adoptowani.

3. Z problemami dydaktycznymi:

 • obniżonych wymaganiach,
 • Z okresowymi problemami w nauce,
 • Z zaległościami w nauce,
 • Z zaniżoną motywacją do nauki,
 • Drugoroczni;
 • Z problemami wychowawczymi:
 • Nieakceptowani w klasie,
 • Z zaburzeniami zachowania,
 • Z patologicznej grupy rówieśniczej,
 • Z niepowodzeniami w szkole;
 • W kontakcie z prawem (dozór kuratorski, wandalizm, kradzieże itp.);
 • Maturzyści (np. mający kłopoty z wyborem szkoły);
 • Dojeżdżający;
 • Z innych rejonów szkolnych oraz realizujący obowiązek szkolny poza rejonem szkoły;
 • Korzystający z dożywiania i ze świetlicy;
 • Z indywidualnym tokiem kształcenia;
 • Nauczani indywidualnie;
 • Kierowani na badania (np. do PP-P) i do placówek (np. ODDz.);
 • Nie realizujący obowiązku szkolnego (wagarujący, odroczeni itp.)

 Organizowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Praca indywidualna z uczniem
 • Grupy samopomocy koleżeńskiej
 • Zajęcia terapeutyczne
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Preorientacja zawodowa
 • Programy profilaktyczne

Nauczyciele rok szkolny 2017 / 2018

mgr Ewa Bajer

przedmioty ekonomiczne

mgr  Małgorzata Bem

j. niemiecki

mgr Anna Bem

j. polski

mgr Lech Bem

informatyka

mgr  Monika Busz

matematyka

mgr Łukasz Cebulski

wych-fizyczne

mgr  Sylwia Ciesielska

j. polski

mgr Lidia Gintowt

j. angielski

mgr  Hanna Dolata

j. polski

mgr inż. Violetta Grodzka-Picz

przedmioty zawodowe

mgr Monika Grześkowiak

historia, WOS

mgr Sławomir Gintowt

wych. fizyczne

mgr Maciej Jakubczak

wych-fizyczne

mgr Maria Jóźwiak

biologia

mgr Włodzimierz Jurkowski

wychowanie fizyczne

mgr Wanda Langiewicz

informatyka

mgr Jolanta Lis

j. polski

mgr Magdalena Maćkowiak

j. niemiecki

mgr Hanna Maciejak

j. polski

mgr Magdalena Nowak

geografia

mgr Iwona Ostach

j. polski

mgr Krzysztof Perdon

matematyka

mgr Iwona Piechocka

chemia

mgr Anna Puślednik

pedagog

mgr inż. Barbara Ptak

fizyka

mgr Michał Roszak

wychowanie fizyczne

mgr Mariusz Rozmiarek

przedmioty zawodowe

mgr Mariusz Ruta

matematyka

mgr Ewa Selwod

j. angielski

mgr Alicja Smektała

j. niemiecki

mgr Barbara Sprutta

przedmioty ekonomiczne

mgr Monika Szwarczyńska

bibliotekarka

mgr Emilia Śniegocka

przedmioty zawodowe

mgr Marlena Turlińska

wychowanie fizyczne

mgr Bogdan Wenderski

przedmioty zawodowe

ks. Przemysław Wilk

religia

mgr Beata Ziemlińska

historia

mgr inż. Marek Żeromski

przedmioty zawodowe

 

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ