UA-140650925-1
^ Back to Top
facebook

"MĄDROŚĆ MUSISZ SAM Z SIEBIE WŁASNĄ DOBYĆ PRACĄ" /A. MICKIEWICZ/

Znak Jakości Szkoły 2020

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Krobi jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2020".

MATURA JUŻ ZA...

MATURA JUŻ ZA... 4.05.2021 9:00 61 Days

UCZNIOWIE Z PASJĄ

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami.

Codziennie od 8.00 do 13.00

Do pedagoga należy w szczególności:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów, rodziców, nauczycieli.
 4. Podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, praca z rodzicami i nauczycielami.
 5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia.
 7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 8. Realizacja zadań psychologicznych, a w szczególności:
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów i diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działań profilaktycznych, mediacji i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 • Wspieranie wychowawców klas oraz klasowych zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych wdziałaniach profilaktyki i wychowawczych wynikających z programu wychowawczego profilaktyki

Jakimi osobami zajmuje się pedagog?

1. Z problemami zdrowotnymi 9z grup dyspanseryjnych),

 • Z zaburzeniami parcjalnymi(deficytami rozwoju),
 • obniżonym rozwoju intelektualnym,
 • zaburzeniach w zachowaniu (agresywnymi i nadpobudliwymi, zahamowanymi, wycofanymi, zamkniętymi w sobie),
 • Niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi,
 • Wybitnie zdolnymi,
 • Leworęcznymi,
 • Po ucieczce z domu.

2. Nie akceptowanymi przez rodzica(-ów),

 • Z rodzin zastępczych,
 • Z rodzin niepełnych,
 • Z rodzin rozbitych (rozwód, separacja, porzucenie, odejście rodzica),
 • Z rodzin zrekonstruowanych,
 • Z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo (prostytucja, demoralizacja, nieudolność wychowawcza, alkoholizm, narkomania),
 • Z rodzin wielodzietnych,
 • Adoptowani.

3. Z problemami dydaktycznymi:

 • obniżonych wymaganiach,
 • Z okresowymi problemami w nauce,
 • Z zaległościami w nauce,
 • Z zaniżoną motywacją do nauki,
 • Drugoroczni;
 • Z problemami wychowawczymi:
 • Nieakceptowani w klasie,
 • Z zaburzeniami zachowania,
 • Z patologicznej grupy rówieśniczej,
 • Z niepowodzeniami w szkole;
 • W kontakcie z prawem (dozór kuratorski, wandalizm, kradzieże itp.);
 • Maturzyści (np. mający kłopoty z wyborem szkoły);
 • Dojeżdżający;
 • Z innych rejonów szkolnych oraz realizujący obowiązek szkolny poza rejonem szkoły;
 • Korzystający z dożywiania i ze świetlicy;
 • Z indywidualnym tokiem kształcenia;
 • Nauczani indywidualnie;
 • Kierowani na badania (np. do PP-P) i do placówek (np. ODDz.);
 • Nie realizujący obowiązku szkolnego (wagarujący, odroczeni itp.)

 Organizowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Praca indywidualna z uczniem
 • Grupy samopomocy koleżeńskiej
 • Zajęcia terapeutyczne
 • Zajęcia pozalekcyjne
 • Preorientacja zawodowa
 • Programy profilaktyczne

KOMPETENCJE KLUCZOWE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WZOROWY UCZEŃ