PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
Organami szkoły są:

- Dyrektor Szkoły
- Rada Pedagogiczna
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski

Szczegółowy opis działań szkoły i kompetencji organów określa Statut Szkoły.
 

PRAWO WEWNĘTRZNE
STATUT SZKOŁY      <<pdf>>
WEWNĄTRZ SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  <<pdf>>
PROGRAMY:
  Program Profilaktyki  <<pdf>>
  Program wychowawczy   <<pdf>>
Szkolny Zestaw Programów Nauczania <<pdf>>
  "