"TO BYŁY NASZE PIERWSZE KROKI . . ." 

3.03.1997                               Powołanie przez Kuratora Oświaty w Lesznie mgr Andrzeja Jęcza Liceum Ogólnokształcącego, które po połączeniu z Zasadniczą Szkołą Zawodową tworzy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH  w Krobi.

15.05.1997                             Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego stanowisko dyrektora ZSOiZ w Krobi zostaje powierzone mgr Lechowi Bemowi. Funkcję kierownika szkolenia praktycznego pełni mgr inż. Bogdan Wenderski.

1.06.1997                               Pierwszy Dzień Sportu Szkolnego, organizowany odtąd corocznie.

Czerwiec 1997                       Rozpoczęcie prac adaptacyjnych Domu Strażaka, który został przekazany przez Samorząd Gminy Krobia na potrzeby ZSOiZ w Krobi.

23.06.1997                             Do egzaminu wstępnego przystąpili pierwsi kandydaci do LO.

29.07.1997                             Odbiór techniczny nowej siedziby ZSOiZ w Krobi przy ul. Ogród Ludowy 2.

28.08.1997                             Powołano Radę Rodziców. Pierwszym przewodniczącym został pan Zefiryn Wlekliński.

3.10.1997                               Turniej piłki nożnej zainaugurował działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ZSOiZ w Krobi.

10.10.1997                             Oficjalne, uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku ZSOiZ w Krobi.

Październik1997                    Ukazał się pierwszy numer pisma „Gwóźdź”, redagowanego przez uczniów.

Listopad 1997                       Odbyło się pierwszy raz pasowanie na uczniów, tzw. „otrzęsiny”.

16.12.1997                             Przyjęcie statutu ZSOiZ w Krobi.

Marzec 1998                         Powołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Zbigniewa Polowczyka.

Marzec 1998                         Nawiązanie współpracy z UAM w Poznaniu (w zakresie ochrony środowiska, fizyki i j. polskiego).

20.04.1998                             Spotkanie młodzieży z wykładowcą UAM w Poznaniu dr Mikołajczakiem (wykład pt. „Łacina w kulturze polskiej”).

9.07.1998                               Rozpoczęto rozbudowę budynku szkoły.

9.10.1998                               Pierwszy uczeń ZSOiZ w Krobi otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów (Anita Duda).

20.06.1999                             Pierwszy festyn szkolny połączony z I Kryterium Ulicznym „Razem możemy więcej”.

25-27.06.1999                        Wycieczka pracowników szkoły do Karpacza, która zapoczątkowała tradycję wspólnych wyjazdów.

1.09.1999                               Rozpoczynają funkcjonowanie nowe typy szkół: Liceum Ekonomiczne, Technikum Handlowe dla Dorosłych, Technikum Mechaniczne dla Dorosłych.

5-10.09.1999                          Pierwszy wyjazd uczniów na „zieloną szkołę” do Pogorzelicy.

20.09.1999                             Spotkanie młodzieży i pracowników szkoły z abp Juliuszem Paetzem; poświęcenie krzyży w klasach.

21.10.1999                             Spotkanie młodzieży z prof. dr hab. Jerzym Siepakiem z UAM w Poznaniu.

9.01.2000                               Uczniowie ZSOiZ w Krobi pierwszy raz włączają się  do akcji WOŚP.

24.03.2000                             Udział nauczycieli i uczniów w I Targach Edukacyjnych „Gostyń 2000”.

8-9.04.2000                            W szkole zorganizowane zostają „Dni Otwarte”.

22.05.2000                             Powołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Iwony Ostach.

Maj 2000                               Nad wejściem do budynku szkoły umieszczono motto: „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą” – A. Mickiewicz (litery ufundowała Rada Rodziców).

2.06.2000                               Oddanie do użytku i poświęcenie dobudowanej części budynku szkoły.

Czerwiec 2000                       Pierwsi absolwenci ZSOiZ w Krobi.

1.09.2000                               Rozpoczyna funkcjonowanie Technikum Ochrony Środowiska.

25-30.09.2000                        Uczestnicy „zielonej szkoły” wyjeżdżają do Jakubowic koło Kudowy, co staje się szkolną tradycją.

6.10.2000                               Powołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Sławomira Gintowta.

1.12.2000                               Wręczenie pierwszych indeksów słuchaczom powstałego w br. szkolnym Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

20.01.2001                             W auli ZSOiZ odbywa się pierwsza studniówka.

Luty 2001                              W pracowni komputerowej podłączony zostaje Internet.

Kwiecień 2001                      Pierwsi uczniowie kończą naukę w LO.

8-9.05.2001                            Pierwsza pisemna matura w ZSOiZ w Krobi; przystąpiło 49 uczniów LO.

17-25.05.2001                        Pierwsze ustne matury w historii tej szkoły.

29.05.2001                             Spotkanie młodzieży z prof. Garym Moormanem z Uniwersytetu Stanowego w Północnej Karolinie.

9.06.2001                               W pierwszym powiatowym przeglądzie gazetek szkolnych zwycięża „Gwóźdź”.

Sierpień 2001                        Rozpoczęto budowę hali widowiskowo-sportowej.

1.09.2001                               Utworzono Technikum Technologii Żywienia dla Dorosłych.

Styczeń 2002                        W budynku szkoły zainstalowany zostaje monitoring.

1.09.2002                               Następują zmiany nazw szkół oraz cykle kształcenia: LO z 4 na 3-letnie,

                                               TOŚ z 5 na 4- letnie, ZSZ z 3 na 2-3 letnie oraz LE na TE z 5 na 4-letnie.

28.10.2002                             Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzi radni z ZSOiZ to Maria Poprawa i Krzysztof Czułno.

7.11.2002                               Utworzony zostaje „Szkolny program profilaktyki”.

8.11.2002                               Młodzież TOŚ uczestniczy w akcji „Ratujmy kasztanowce”.

1.09.2003                               Utworzenie Technikum Technologii Żywności dla Dorosłych.

3.10.2003                               Uroczyste otwarcie i poświęcenie hali widowiskowo-sportowej.

12-13.01.2004                        Odbyła się kuratoryjna matura dla młodzieży i dorosłych (tzw. zimowa matura).

Marzec 2004                         Oddanie do użytku nowoczesnej pracowni badań laboratoryjnych.

31.08.2004                             W ramach współpracy z DPS w Rogowie i Chwałkowie w ZSOiZ utworzona zostaje „Sekcja partnerska” (Program Olimpiad Specjalnych).

1.09.2004                               Utworzenie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Wrzesień 2004                      Powstaje grupa taneczna „Cheerleaders”.

12.09,2004                             Kwesta oraz udział w „Pikniku Rodzinnym z Kuroniem” organizowanym przez „Życie Gostynia”; dochód przeznaczony zostaje na leczenie naszej uczennicy Dominiki Bujakiewicz.

28.02.2005                             Wizyta biskupa poznańskiego Zdzisława Fortuniaka.

Maj  2005                              Absolwenci szkół średnich pierwszy raz zdają tzw. nową maturę.

5.05.2005                               Powołanie na stanowisko wicedyrektora mgr Krzysztofa Perdona.

Październik 2005                   Gościmy delegację nauczycieli z Bawarii.

Listopad 2005                       Oddanie do użytku nowej pracowni komputerowej.

Marzec 2006                         Zmiana organizacji administracji szkoły; powstają oddzielne stanowiska do obsługi rodziców, uczniów i nauczycieli.

3.04.2006                               Do użytku oddany zostaje parking przy szkole.

12-14.05.2005                        Wizyta delegacji Liceum Technicznego w Kijowie.

19.06.2006                             Biblioteka szkolna otrzymuje własny znak, tzw. „exlibris” (projekt Monika Poprawa).

Czerwiec 2006                       Wyjazd grupy uczniów i nauczycieli do Bad Wörishofen w Bawarii w ramach współpracy między szkołami.

Sierpień 2006                        Rewizyta delegacji nauczycieli  do Liceum Technicznego w Kijowie.

Wrzesień 2006                      Przystąpienie szkoły do ogólnopolskiej akcji  „Szkoła bez przemocy”.

24-29.10.2006                        Wizyta grupy uczniów i nauczycieli z Liceum Technicznego w Kijowie.

Kwiecień 2007                      Wizyta uczniów i nauczycieli z Bad Wörishofen w Bawarii.

16-21.04.2007                        Wyjazd grupy uczniów i nauczycieli na Ukrainę; rewizyta w Liceum Technicznym w Kijowie.

22.08.2007                             Funkcję kierownika szkolenia praktycznego obejmuje mgr Włodzimierz Jurkowski.                                               Powstaje nowy typ szkoły: Technikum Handlowe.

7.09.2007                               Uroczyste obchody X-lecia ZSOiZ w Krobi.

    Opracowała mgr Anna Puślednik