STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK
Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego - Powiatu Gostyńskiego.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Powiatu Gostyńskiego.
Szkoła dysponuje powierzchnią stanowiącą częściowo własność Gminy Krobia, przekazaną na podstawie umowy bezpłatnego użytkowania, zawartej między Gminą Krobia i Powiatem Gostyńskim oraz Powiatu Gostyńskiego
Szkoła nie posiada osobowości prawnej.